Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Tag: решение

Решение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е № 35 Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6. Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.6 от […]

Решение 45 на община Ивайловград от 31.04.2009

Общински Съвет Ивайловград Р Е Ш Е Н И Е № 45 Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 31.03.2009 година, Протокол №7. Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.113 от Търговския закон, чл.8 и чл.12 от Наредбата за упражняване правата на община Ивайловград в общинската част от капитала […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme