Решение 45 на община Ивайловград от 31.04.2009

Общински Съвет Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 31.03.2009 година, Протокол №7.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.113 от Търговския закон, чл.8 и чл.12 от Наредбата за упражняване правата на община Ивайловград в общинската част от капитала на търговски дружества

Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград:

1.Дава съгласие община Ивайловград да осъществи Публично частно партньорство с “Монолит” АД, като за целта се учреди Дружество с ограничена отговорност с участие на Община – Ивайловград, със следните реквизити:

Наименование: “Енергиен парк Ивайловград” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, обл. Хасковска, ул. “Орфей” № 12

Предметът на дейност : изграждане на соларна електроцентрала на територията на Община Ивайловград, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, инвестиционна и консултантска дейност и строителство в областта на енергетиката, както и извършването на други дейности, не забранени от закона.

Срок на дружеството: дружеството не се ограничава със срок.

Съдружници в дружеството: Община Ивайловград и “Монолит” АД Хасково

Капитал на дружеството: 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла от 50/петдесет/ лв. всеки, разпределен между съдружниците както следва:

  • “МОНОЛИТ”АД – 90/деветдесет/ дяла на обща стойност 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/
  • ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – 10/десет/ дяла на обща стойност 500 лв. /петстотин лева/

Органи на дружеството: Органи на дружеството са Общо събрание, което се състои от съдружниците или от упълномощени от тях лица и управител/и.

2. ОДОБРЯВА предложения проект на дружествен договор /Приложение №1/ и възлага на Кмета на Община Ивайловград – г-н Стефан Танев да участва в учредителното събрание на дружеството и да подпише от името на Общината като съдружник в същото предложения дружествен договор.

3. Избира за представител на Община Ивайловград като съдружник в Общото събрание на дружеството “Енергиен парк Ивайловград” ООД – гр. Ивайловград Стефан Иванов Танев.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 13

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –9

“ПРОТИВ” –1

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -3

31.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Приложение №1 към Решение №45 от 31.03.2009 г.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЕНЕРГИЕН ПАРК ИВАЙЛОВГРАД ” ООД

МЕЖДУ СТРАНИТЕ:

1. ” МОНОЛИТ” АД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Околовръстно шосе”, ЕИК 836148005 вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, представлявано от изпълнителния директор инж. Иван Михайлов Гавриков ЕГН 5803297246,

2. ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, с административен адрес: град Ивайловград, ул. “Георги Димитров” № 49, Булстат 000235870, представлявана от Стефан Иванов Танев – кмет

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, на основание чл.113 от Търговския закон и решение № 45 от 31.03.2009 г. от заседание на Общинския съвет – Ивайловград по протокол № 7 и решение от …. на Съвета на директорите на “Монолит” АД, се сключи настоящият дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

чл.1. С настоящия дружествен договор на основание чл.113 от Търговския закон СЪДРУЖНИЦИТЕ учредяват Дружество с ограничена отговорност с цел осъществяване на публично-частно партньорство за реализиране на проект “Изграждане на соларна електроцентрала на територията на Община Ивайловград и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с фирма “Енергиен парк Ивайловград” ООД . Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница, както следва “Energien park Ivaylovgrad” Ltd.

чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Ивайловград, ул.”Орфей” №12.

чл.3. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4 /1/. Предметът на дейност на дружеството е: изграждане на соларна електроцентрала на територията на Община Ивайловград, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, инвестиционна и консултантска дейност и строителство в областта на енергетиката, както и извършването на други дейности, незабранени от закона.

/2/Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, със сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да създава клонове в страната и в чужбина.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.5 /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла от 50/петдесет/ лв. всеки.

/2/Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/ Към момента на подписване на настоящия договор капиталът е внесен изцяло.

/4/Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

“МОНОЛИТ”АД – 90/деветдесет/ дяла на обща стойност 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – 10/десет/ дяла на обща стойност 500 лв. /петстотин лева/,

чл.6/1/.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

– увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие;

– записване на нови дялове;

– приемане на нови съдружници.

/2/Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

чл.7/1/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/2/Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

чл.8/1/.Всеки съдружник има дял в имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/2/Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

чл.9.Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

чл.10/1/.При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

чл.11/1/Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

чл.12.Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

СЪДРУЖНИЦИ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

чл.13. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

чл.14.Всеки съдружник има право:

а/да участва в управлението на дружеството;

б/да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;

в/да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

г/да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация.

чл.15/1/. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

а/да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

б/да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

в/да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

г/да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

д/да пази търговските и производствени тайни на дружеството.

чл.17. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

чл.18. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично/или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е отправено по пощата.

чл.19/1/. Съдружник може да бъде изключен:

а/ако не внесъл предвидените дялови вноски;

б/при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

в/в посочените от Търговския закон случаи.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложението за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано.

чл.20/1/. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници с предимство пропорционално на тяхното дялово участие.

/2/Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник/или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.21/1/.Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техни представители.

/3/ Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

чл.22/1/. Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1/изменения и допълнения на настоящия договор;

2/приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;

3/даване на съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник;

4/изключване на съдружник от дружеството;

5/вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

6/одобряване на отчисленията за отделните фондове на дружеството;

7/приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

8/разпределение на печалбата на дружеството;

9/избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на възнаграждението им;

10/откриване и закриване на клонове, поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;

11/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити и даване на гаранции;

12/ сливане или прекратяване на дружеството;

13/предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружник;

14/организационната и управленска структура на дружеството;

15/правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

17/избира контрольор/и/ и проверители;

19/взема решение за трайна съществена промяна в предмета на дейност на дружеството;

20/взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, участие в търгове за закупуване на недвижими имоти;

20/всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор.

чл.23/1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно десет дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

/2/Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

чл.24/1/.Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи толкова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член на настоящия договор.

чл.25/1/.Решенията на Общото събрание на съдружниците по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.8, т.12 и т.19 от чл.22/1/ СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ. Изключваният съдружник не гласува за решението по т.4.

/2/Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в капитала на дружеството.

чл.26.Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство.

чл.27.Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

чл.28/1/. Управителят/ите представляват дружеството и се избира от Общото събрание на съдружниците.

/2/Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

/3/При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

чл.29/1/.Управителят има следните правомощия:

а/представлява дружеството;

б/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

г/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е/сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

ж/събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;

з/извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

чл.30.Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание.

чл.31.Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

чл.32/1/.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и се отчита след изтичане на календарната година.

/2/Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора.

чл.33/1/. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците, като не по-малко от 25% от чистата печалба се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

чл.34. Съдружниците нямат право на лихва за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са внесли дела си в определения срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.35/1/.Дружеството се прекратява:

а/по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие;

б/когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните документи;

в/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

чл.36./1/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/ След приключване на ликвидацията , остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие в капитала на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.37. Дружественият договор влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на “Енергиен парк Ивайловград” ООД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

чл.38. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият дружествен договор е сключен на ……….

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър при АВ.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. “МОНОЛИТ” АД ………………………..

/изп.директор – инж. Иван Гавриков/

2. ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД …………………………………………….

/кмет – Стефан Танев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.