Решение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д

Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал. 1 от ЗОБ

Р Е Ш И:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1.По прихода – 5 605 707 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/.

1.2.По разхода – 5 605 707 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г. на община Ивайловград, както следва:

2.1.По прихода – 5 163 819 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/.

2.2.По разхода – 5 163 819 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/.

3.Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение №3.


ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ –12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –11

“ПРОТИВ” –1

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

14.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11 и чл.12 от ЗДБРБ за 2009 г. и ПМС № 27 от 09.02.2009 г. /ДВ бр. 13 от 17.02.2009 г./

Р Е Ш И:

1.Приема бюджета на община Ивайловград за 2009 г. по ЕБК както следва:

1.1. По прихода – 5132436
лв.

1.1.1. приходи с държавен характер – 2 460 591 лв. /Приложение 1 по параграфи и стойностни показатели – приходи/ в това число:

 • Обща допълваща субсидия от РБ – 2 418 029 лв.
 • Преходен остатък от 2008 година в размер 42 562 лв.

1.1.2. Приходи с общински характер – 2 671 845 лв. /Приложение 2 по параграфи и стойностни показатели – приходи/ в това число:

 • Данъчни приходи – 172 500 лв.
 • Не данъчни приходи – 694 197 лв.
 • Обща изравнителна субсидия – 732 600 лв.
 • Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности 775 100 лв., в т. ч. в дейност “Жилищно строителство и БКС” – 372 900 лв. и в дейност “Служби и дейности по поддръжка и ремонт на общински пътища” в размер на 402 200 лв.

  1.2. По разхода – 5132436
  лв.,
  в т. ч.- държавни дейности – 2 460 591 лв., в т.ч.

  -резерв в държавни дейности 241 801 лв.

  -общински дейности – 2 671 845 лв.

  – резерв в общински дейности – 159 460 лв.

  1.2.1. Разпределен по функции, групи дейности и по параграфи, съгласно бюджетна бланка – стойностни показатели.

  1.2.2. Приема инвестиционната програма на стойност 910 100 лв., от които в размер на 775 100 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и от собствени средства 135 000 лв., съгласно приложен поименен списък /Приложение 3/.

2.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, в съответствие с приложение № 9 от параграф 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.

Име на показател

Численост 1.1.

Салдо на 1.1.2009г.

Приходи за тек. година

Приходи всичко

к.2.+к.3

Разходи

Салдо 31.12.09

/к.5-к.4/

1.Спец. с/ка за приходите от приват. на общ. предпр.

2. Фонд за разх. по прив. Чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК

1651

1651

3. Спец. Фонд за инвест. и ДМА чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК

213

213

4.ИБСФ за дарения и помощи чл.42/1/ЗОБ от тях

4А Средства Национален фонд

4397

4397

ВСИЧКО:

6261

6261

3.Приема следните лимити за разходи:

А/ социално – битови разходи в размер на 3% на база начислените трудови възнаграждения.

Б/ за представителни разходи в размер на 5 000 лв.

В/ определя стойността на един храноден на дете в ЦДГ в размер до 1,70 лв.и в размер на 1,20 лв. за млечна кухня.

Г/утвърждава формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител – СФ = БУ х ЕРС където :

 • СФ – средства по формулата
 • БУ – брой ученици
 • ЕРС – единен разходен стандарт

4.Приема разчет за целеви разходи:

А/ размера на издръжката на клубовете на пенсионера 1 500 лв. и на Клуба на инвалида на стойност 1000 лв., като разходите на отчитане, контрола и воденето на счетоводството да става от общината във функция “Икономически дейности” , дейност “Други дейности по икономиката”.

Б/ Членски внос за участие в НСОРБ, НАПОС, РСО “Марица”, РАО”Тракия” и “Чисти Родопи” в размер на 4 860 лв. в дейност “Общинска администрация” параграф 46-00.

В/ помощи по решение на ОбС 8200 лв., от които 7200 лв. в дейност “Общинска администрация” §42 –14 за деца в неравностойно положение и 1000 лв. в дейност “Обредни домове и зали” §42-14.

Г/ разходи за организиране на тържества по случай празника на града 14.02., традиционни празници в кметствата Свирачи, Долно Луково, Орешино, Славеево, кв. Лъджа, Драбишна, Железино, Пелевун, Национален събор “Илиева нива”, общински панаири в размер 30350 лв. /съгласно приет празничен календар/, включен в дейност “Общинска администрация” §10-98.

Д/ за осигуряване на средства за изкуствено осеменяване на крави в размер на 800 лв., включени в дейност “Други дейности по икономиката” §10-15.

Е/ за финансиране на общинска програма за закрила на детето в размер на 2 500 лв., включени в дейност “Други дейности по икономиката” §10-20.

5.Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи –възпитатели и учители в размер на 85% от действителните разходи.

6.Утвърждава длъжностите за работно облекло – денонощни дежурни, здравни работници, работници по поддръжка, работещите в домашен социален патронаж, общински служители, шофьори и хигиенисти по 60 лв. на човек отразени по дейности съгласно ЕБК за 2009 г. За държавни служители по силата на чл. 40 от Закона за държавните служители до размера на кредитите по параграф 02-05 на стойност 4100 лв. във функция “Общи държавни служби”, Дейност “Общинска администрация”.

7.Разходи за реализиране на проекти в размер на 138 970 лв. /съфинансиране/, които ще се отчитат в Дейност “Общинска администрация”, Дейност “Други дейности по ЖС и БКС” в §52-00 и Дейност “Други дейности по културата” по §10-20.

8.Утвърждава разчета за субсидии на нестопански организации и не финансови предприятия по ТЗ както следва:

А/ Читалище “Пробуда” гр. Ивайловград в размер на 57 040 лв. в държавни дейности и 12 890 лв. в местни дейности.

Б/ СБАЛВБ гр. Ивайловград в размер на 199 907 лв. от местни дейности, отразени в Дейност “Общински болници” по параграф 43-02.

В/ Медицински център – I гр. Ивайловград – 18 000 лв. в местни дейности отразени в дейност “Други дейности по здравеопазването ” параграф 10-98.

8.1.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т. 8.

9.Дофинансира:

А/ Дейност ” Общинска администрация ” в размер на 17 739 лв.

Б/ Здравеопазването в размер на 5300
лв., дейност “Други дейности по здравеопазването”.

В/ Функция Образование, дейност ЦДГ в размер на 76 730 лв.

10.Утвърждава субсидия за текуща дейност за подпомагане на специализираните клубове и спортни дружества в размер на 7000 лв., като отчитането се извършва в Дейност “Масова физкултура и спорт” параграф 43-01

11.При спазване на общия размер на бюджета и разделението на държавни и общински дейности, предоставя на кмета на общината за бюджетната 2009 г. /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:

11.1. да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности;

11.2. да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта на местните дейности;

11.3. да кандидатствува за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

11.4. да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. Задължава кмета на общината:

12.1. да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12.2. да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по СФУК;

12.3. при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената обща субсидия.

12.4. при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на общински дейности, да бъдат ограничени местните разходи и тяхното изплащане.

13.Разходите на бюджетните средства да се извършат до размера на постъпилите приходи по сметката в банката, като се спазват следните приоритети /чл.15, ал.2 от ЗДБРБ/:

13.1. – заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

13.2. – храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, образователните и здравни заведения.

13.3. – останала издръжка.

14.Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.05.2009 г. конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общинския съвет бюджет.

Приложение № 3

СПИСЪК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2009 г. В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Обекти

Обща сума

Целеви

Собствени

І

Обекти общо

507900

372900

135000

1.

Вертикална планировка междублокови пространства

99970

99970

2.

Посетителски център Вила Армира

50000

50000

3.

Реконструкция градския площад

60000

60000

4.

Преустройство на общинска сграда в дневен център за деца с увреждания

33000

33000

5.

Ремонт на административната сграда

10000

10000

6.

Вертикална планировка музей

5800

5800

7.

Ремонт на Паскалевата къща

4800

4800

8.

Преустройство на ІІ етаж на болничната сграда в Дом за стари хора

39000

39000

9.

Геодезическо заснемане и ПУП-ве

16800

16800

10.

Ремонт площадка на ул. Д.Благоев

7200

7200

11.

Проектиране и строителен надзор в т. ч.

 • Вертикална планировка междублокови пространства кв. Дружба,
 • Сграда ОДЗ Ивайловград
 • В и К и канализация с. Хухла
 • Строителен надзор /общо/

144040

60000

36000

18400

29640

125640

60000

36000

29640

18400

18400

12

Допълнителна работа по музей /резерв 10%/

37290

37290

ІІ

Пътища

402200

402200

1.

Път ІІІ /Ивайловград-Любимец/-Камилски дол

50000

50000

2.

Път ІІІ /Ивайловград-Любимец/- Хухла

40000

40000

3.

Път ІІ /Ивайловград-Крумовград/-Кобилино

50000

50000

4.

Път ІІІ /Железино-Стражец/-Нова ливада

50000

50000

5.

Път ІІІ /Железино-Стражец/-Пъстроок

50000

50000

6.

Път ІІ /Ивайловград-Крумовград/-Глумово

40000

40000

7.

Път Ивайловград – Драбишна

81980

81980

8.

Път Конници-Розино-Бял градец /резерв 10%/

40220

40220

Обща сума

910100

775100

135000


ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ –13

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –10

“ПРОТИВ” –1

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2

14.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д

Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6.

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал.1, т. 5 и т.6 от ЗМСМА и чл. 4, ал.1 и ал. 3 от ПМС № 46 от 26.02.2009 г. /ДВ бр. 18 от 10.03.2009 г./

Р Е Ш И:

Общинския съвет, утвърждава:

1. Разходите за заплати през 2009 г. за делегираните от държавата дейности както следва:

№ по

ред

Функция, група, дейност

Разходи за заплати през 2009 г.

1

Общинска администрация

466 239 лв

2

Други дейности по отбраната

14 552 лв

3

Целодневни детски градини

184 090 лв

4

Извънучилищни дейности

2 347 лв

5

Здравеопазване –Детски ясли

12 784 лв

6

Здравеопазване-Здравен кабинет в училище

13 550 лв

7

Дневни центрове

32 373 лв

8

Защитени жилища

14 388 лв

2.Разходите за заплати през 2009 г. за работещите в местните дейности, както следва:

№ по

Функция, група, дейност

Разходи за заплати през 2009 г.

ред

1

Общински съвет

14 932 лв.

2

Извънучилищни дейности

30 536 лв.

3

Домашен социален патронаж

35 137 лв.

4

Др.дейности по ЖС и БКС

9 763 лв.

5

Спорни бази за спорт за всички

8 261 лв.

6

Музеи с местен характер

34 316 лв.

7

Радиотранслационни възли

10 087 лв.

8

Др.дейности по селско и горско стопанство

14 400 лв.

9

Др.дейности по икономиката

3 817 лв.

10

Дофинансиране общинска администрация

17 592 лв.

11

Дофинансиране ЦДГ

76 730 лв.

12

Дофинансиране др. дейности по здравеопазването

4536 лв.

3. Основните месечни работни заплати на кмета на община Ивайловград и кметовете на кметства, считано от 01.01.2009 г., както следва:

№ по ред

Име фамилия

Длъжност

Основна работна заплата

от 01.01.2009 г.

 1. 1

Стефан Танев

Кмет на община Ивайловград

1260

 1. 2

Тянка Пехливанова

Кмет с.Свирачи

515

 1. 3

Галина Кюпекчиева

Кмет с.Славеево

470

 1. 5

Димитър Пачеманов

Кмет с.Железино

490

Сабрие Хасанова

Кмет с.Планинец

490

 1. 3

Недялка Александрова

Кмет с.Белополяне

470

 1. 4

Делчо Стайков

Кмет с.Плевун

480

 1. 2

Елеонора Кьосева

Кмет с.Долно Луково

480

 1. 3

Зекеря Емин

Кмет с.Гугутка

490

 1. 4

Евгени Дикмьов

Кмет с.Кондово

480

 1. 5

Шукрие Исмаил

Кмет с.Белополци

490


ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ –13

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –13

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

14.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и Решение № 16/26.02.2009 г.

Р Е Ш И:

Общинският съвет, актуализира структурата на общинска администрация Ивайловград, считано от 06.03.2009 г., както следва:

І. В дирекция “Административно и финансово обслужване”:

1. Сектор “Финансово-счетоводен” се трансформира в отдел “Финансово-счетоводен”.

2. Длъжност “Главен счетоводител” се трансформира в длъжност “Началник отдел и главен счетоводител”.

3. Длъжностите “Старши счетоводител” – 2 бр. се трансформират в длъжности “Главен специалист-счетоводител” – 2 бр.

ІІ. В дирекция “Градоустройство, европейски програми и социални дейности”:

1. В отдел “Градоустройство” – длъжност “Старши специалист” – 1 бр. се трансформира в длъжност “Главен специалист”-1 бр.

2. В отдел “Европейски програми и социални дейности” длъжност “Младши специалист” -1 бр. се трансформира в длъжност “Старши специалист” -1 бр.


ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ –13

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –12

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

14.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 14.03.2009 година, Протокол №6.

Общинският съвет, на основание чл.17, ал.1, т.6, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и приетия ОПР на община Ивайловград за периода 2007-2013 година

Р Е Ш И:

Общинският съвет, определя проект “Външно ел.захранване 20 кV с БКТП и външна водопроводна връзка на Претоварна станция за ТБО- Ивайловград” като приоритетен за общината и дава съгласието си община Ивайловград да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ на МОСВ за неговото финансиране.


ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ –13

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –13

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

14.03.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.