Решение на общински съвет гр. Ивайловград на 13.04.2009

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.13, т.3 от Наредба №3 за упражняване правата на община Ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества

Р Е Ш И:

Общинският съвет:

1.Приема
финансов отчет и отчет за дейността на “СБАЛВБЕООД гр. Ивайловград за 2008 година.

2.Счетоводна загуба в размер на 36 672 /тридесет и шест хиляди шестотин седемдесет и два/ лв. да остане като непокрита загуба за 2008 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –11

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.13, т.3 от Наредба №3 за упражняване правата на община Ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества

Р Е Ш И:

Общинският съвет:

1. Приема
финансов отчет и отчет за дейността на “Медицински център – І” ЕООД гр. Ивайловград за 2008 година.

2. Счетоводна загуба в размер на 11 481 /единадесет хиляди четиристотин осемдесет и един/ лв. да остане като непокрита загуба за 2008 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 11

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –10

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -1

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната

Р Е Ш И:

Общинският съвет, одобрява извършените разходи за командировки от д-р Борислав Георгиев Узунов –
Управител на “СБАЛВБЕООД гр. Ивайловград за ІV-то тримесечие на 2008 г., в размер на 102.00 /сто и два / лева и за
І-то тримесечие на 2009 г. в размер на 172.00 /сто седемдесет и два/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 11

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –11

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.3, чл. 64, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения и чл.13, т.5 от Наредбата за упражняване правата на община Ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества

Р Е Ш И:

Общинският съвет:

І. Освобождава д-р Борислав Георгиев Узунов като управител на СБАЛВБ ЕООД гр. Ивайловград, ЕГН **********, адрес: *********************************

ІІ. Избира, до провеждането на конкурс за управител на СБАЛВБ ЕООД гр. Ивайловград д-р Денка Колева Петрова – Костова, ЕГН **********, адрес: **********

ІІІ. Определя възнаграждението на управителя на СБАЛВБ ЕООД гр. Ивайловград в размер на 300 /триста/ на сто от средната месечна брутна работна заплата в дружеството и определя платения годишен отпуск на управителя в размер на 30 /тридесет/ работни дни.

ІV. Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за управление на СБАЛВБ ЕООД гр. Ивайловград с д-р Денка Колева Петрова – Костова.

V. Упълномощава новоизбрания управител на СБАЛВБ ЕООД гр. Ивайловград да впише промените в Търговския регистър.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –12

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от ЗЛЗ, чл.3, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 от 2000 г. на МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

Р Е Ш И:

Общинският съвет:

І.Обявява конкурс за управител на “СБАЛВБ” ЕООД гр. Ивайловград по реда на Наредба № 9 от 2000 г. на МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, който да се проведе на 28.05.2009 г. от 10.00 часа в стаята на зам.-кмета на общината.

ІІ.Определя следните изисквания към кандидатите:

1.Да притежават поне една от следните образователно-квалификационна степен:

а/ “Магистър” по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен мениджмънт;

б/ “Магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт;

в/ Икономика на здравеопазването;

2.Да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност.

3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ.Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурса заедно с автобиография, копие от диплома и удостоверение за придобита основна специалност или квалификация, копие от трудова книжка, свидетелство за съдимост в запечатан плик

2.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 /три/ годишен период в отделен запечатан плик.

ІV.Документите се подават в срок до 17.00 часа на 25.05.2009 г. в стая № 103 на общинска администрация Ивайловград при гл. специалист “технически секретар на ОбС”. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

V.Темите за събеседване са върху Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение и нормативната уредба.

VІ.Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Юрий Борисов Манолов – юрист

Секретар: д-р Мариела Панайотова Теохарова – магистър по медицина с придобита основна специалност

Членове: 1.Представител на Регионален център по здравеопазване гр. Хасково

2. Георги Петров Тодоров – зам.-кмет на община Ивайловград

3.Димитър Иванов Кискинов – общински съветник

VІІ. Определя възнаграждение за членовете на комисията в размер на 30 /тридесет/ лева.

VІІІ.В случаите, когато няма кандидат или кандидатът/ите са получили оценка, по-ниска от много добър 4.50, срокът за подаване на документи отново да се счита 09.06.2009 г., същите място и час, а конкурса да се проведе на 12.06.2009 г. от 10.00 часа в стаята на зам.-кмета на общината.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –12

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната

Р Е Ш И:

Общинският съвет, одобрява извършените разходи за командировки от д-р Мариела Панайотова Теохарова – Управител на
“Медицински център – І” ЕООД гр. Ивайловград, за четвъртото тримесечие на 2008 година, в размер на 40.00 /четиридесет / лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –12

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Общински съвет гр. Ивайловград

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8.

Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.13, т.5 от Наредбата за упражняване правата на община Ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества

Р Е Ш И:

Общинският съвет, считано от 01.05.2009 г. определя месечно възнаграждение на управителя на «Медицински център – І»
ЕООД в размер на 300 /триста/ на сто от средната месечна брутна работна заплата в дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ -13

ПРИСЪСТВАЛИ – 12

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” –12

“ПРОТИВ” –0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0

13.04.2009 г.

гр. Ивайловград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ГЕОРГИ МАРКОВ/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.