Програма по Пчеларство 2008 – 2010 приема документи

пчеларство, програма, субсидииОтново започва приемане на заявления за кандидатстване по програмата за пчеларство 2008 – 2010.

Разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие” в Хасково започва приемането на заявления за финансиране на пчеларите по националната програма по пчеларство за периода 2008 – 2010 година. Пчеларите могат да кандидатстват за общо 2 290 000 лева безвъзмездно финансиране.

За първи път от 2010 година по програмата ще се субсидира закупуването на пчели-майки. За това са предвидени 200 000 лева. Заявления за подпомагане могат да се подават и по всички останали, прилагани досега мерки на програмата.

Сроковете са подаване на заявления са от 23.11.2009 до 15.01.2010 преди Нова Година и от 1.02.2010 до 31.03.2010 през следващата година.

За повече информация може посетите информационния център в Ивайловград, намиращ се в Мутафчиевата къща на ул.”Орфей” 1 и тел. 03661/8042 или на следния сайт – Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010

Малко информация за програмата по пчеларство

Мерки A Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари

1. Допустими инвестиции и разходи по мярката:
1.1. Изграждане на резерватен пчелин:
– Изграждане на сграда със складови помещения;
– Изграждане на водоснабдяване и ел. захранване;
– Разходи за издирване, измерване,(морфоетологичен анализ)
– Закупуване на пчелни семейства;
– Закупуване на пчеларски инвентар;
– Закупуване на лабораторно оборудване;

1.2. Изграждане на контролно-изпитателен пчелин:
– Изграждане на сглобяема къща със складови помещения;
– Изграждане на водоснабдяване и ел. захранване;
– Закупуване на пчелни семейства
– Закупуване на пчеларски инвентар

2. Допустими кандидати по мярката са юридически лица, регистрирани като земеделски производители, които имат разрешение за извършване на дейности по селекция и репродукция, съгл. Чл.29 б, ал.2 от Закона за животновъдството.

3. Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ е в размер на 80 % от одобрените инвестиционни разходи
– Mинимален размер на инвестицията 10 000 лв.
– Mаксимален размер на инвестицията 285 000 лв за създаване на Резерватен пчелин. Mаксимален размер на инвестицията 255 000 лв за създаване на Контролно-изпитателен пчелин.

Мерки D за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността

1. Допустими инвестиции и разходи по мярката
Сектор 1: Закупуване на нови кошери
– кошер Лангстрот – Рут комплект /3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки/
– закупуване на кошер Дадан Блат комплект /плодник, 2 магазина, покривна табла, рамки, дъно, капак/
– кошер Лангстрот – Рут комплект /2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки/
– кошер Дадан Блат комплект /плодник, 1 магазин, покривна табла, рамки, дъно, капак/
– кошер Фарар – 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки.

Сектор 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства
– Закупуване на голи роеве от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие и гори” пчелини
– Закупуване на отводки

Сектор 3: Разходи за покупка и подмяна на пчелни майки
– Покупка на пчелни майки, с цел увеличение броя на пчелните семейства
– Покупка на пчелни майки за подмяна на съществуващите негодни

2.  Допустими кандидати: за подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители
Сектор 1: 80 % от одобрените инвестиционни разходи
Сектор 2: 60 % от одобрените инвестиционни разходи
Сектор 3: 50 % от одобрените инвестиционни разходи

Едно лице може да бъде подпомагано не повече от 1 път по една мярка в рамките на една година от изпълнението на програмата

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ/РАЗХОДИ:
Кошер Дадан Блат с два магазина: 150 лв/бр.;
Кошер Дадан Блат с един магазин: 125 лв/бр.;
Кошер Лангстрот –Рут с три корпуса: 150 лв/бр.;
Кошер Лангстрот –Рут с два корпуса: 125 лв/бр.;
Кошер Фарар с четири корпуса: 150 лв/бр.;
Отводка: 120.00 лв/бр.;
Гол рой: 110.00 лв/бр.;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Варостоп-ленти 2.00 лв;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Екостоп-плочки 2.00 лв;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Перицин (3,2%) 3.00 лв;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Чекмайт плюс-ленти 4.00 лв;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Варотом-ленти 1.00 лв;
Едно третиране на едно пчелно семейство с Байварол-ленти 4.00 лв;

*Цените са без ДДС
Всички заявени в документите цени не трябва да включват ДДС и други възстановими данъци, мита и такси.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.