5 кокошки и 1 прасе в Ивайловград

животни в Ивайловград, кокошки, прасета, в ивайловградСтранното заглавие за този пост е породено от предстоящото обсъждане на наредбата за отглеждане на животни в община Ивайловград.

Въпросната наредба регламентира изискванията и забраните, свързани отглеждането на селскостопански животни които община Ивайловград поставя на стопаните. По-долу съм поставил цялата наредба, за да може всички да я прочетат. Лично на мен ми направиха впечатление най-силно неща като „Овце и кози – до 5 броя“, „зайци – 2 бр. майки“, „кокошки носачки – 5 бр“ и т.н. в зависимост от зоната, която община Ивайловград е определила. Също е важно е да се отбележи, че община Ивайловград дава шанс на всички, особено пенсионерите, да отглеждат неограничени количества декоративни рибки!!!

По повод тази наредба, която определя условията за отглеждане на животни в община Ивайловград, ще бъде проведена дискусия следващата сряда(17 октомври 2012 г.) от 11:00 часа в малката зала на читалище Пробуда. Всички граждани са поканени да зададат своите въпроси и да направят предложения!

И така, оставям на вас четенето и анализите.

Не мога да не пусна и това, за което благодаря на Краси:

ПРОЕКТ!
Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ГЛАВА І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1 (1) Наредбата регламентира местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни (впрегатни, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици), както и на домашни животни със стопанска, спортна, и любителска цел, реда, начина и условията за отглеждане;
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.
Чл.2 На територията на общината се разрешава отглеждането на животни при стриктно спазване нормативната уредба по устройство на територията, ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда.
ГЛАВА ІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 3 Според мястото на отглеждане, на територията на Общината се обособяват зони, както следва:
ЗОНА-1 Строителните граници на гр. Ивайловград, определени с ПУП, (вкл. и кв. Лъджа). В нея се обособяват:
а/ Централна градска зона-1 обхваща улиците „Георги Димитров”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Яни Попов”, централен площад, ул. „Орфей”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Гео Милев”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Волгоград”, ул. „Раковска”;
б/ Градска зона-2 обхваща всички улици на гр. Ивайловград, не попадащи в централна градска зона-1 и всички улици от кв. „Дружба ”;
в/ Градска зона-3 кв. „Лъджа” извън централната градска зона-1, 2 обхваща всички улици на квартала. В тази зона се отделя ул. „Съединение” свързваща двете зони на зона-1.

ЗОНА-2 селищна зона Строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Славеево, Драбишна, Белополяне, Свирачи, Орешино, Хухла, Покрован, Черни Рид, Кобилино, Плевун, Кондово, Железино, Гугутка, Планинец, Глумово, Мандрица, Долно Луково, Камилски дол, Белополци, Попско.
ЗОНА-3 селищна зона Строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Горно Луково, Меден бук, Одринци, Сив кладенец, Ламбух, Горно и Долноселци, Железари, Казак, Бял градец, Вис, Ветрушка, Розино, Нова ливада, Пъстроок, Конници, Пашкул, Карловско, Сборино, Черна черква, Соколенци, Чучулига, Черничино.
ЗОНА-4 Терени и парцели, извън зони 1, 2 и 3. Зона извън регулация със статут на зона за отглеждане на животни.

ГЛАВА ІІІ

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

Чл.4 Наредбата регламентира отглеждането на следните видове животни в зависимост от конкретната зона на територията на общината:
а/ впрегатен добитък – коне, мулета, катъри, волове, магарета;
б/ едри преживни животни- крави, биволи, телета, волове,биволи;
в/ овце и кози;
г/ свине;
д/ птици;
е/ зайци;
ж/ пчели;
з/ домашни любимци (в т. ч. котки, гълъби, канарчета, хамстери);
и/ кучета.

ГЛАВА ІV

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗОНИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл.5 (1) Във всички зони на територията на общината се забранява отглеждането на животни, птици, пчели и влечуги в междублоковите пространства, апартаменти, тераси, в мазета, веранди, тавани, покриви, гаражи и други сгради и помещения, които се използват не по предназначение.
Чл.6 (1) Забранява се отглеждането на животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или не се ползват по предназначение.
(2) Забранява се свободното движение на всякакви животни и птици, на територията на цялата община.
(3) Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.
(4) Забранява се отглеждането на животни и птици в жилищни сгради.
(5) Забранява се отглеждането на животни и птици на територията на гр. Ивайловград в имоти, граничещи с представителни обществени пространства и сгради и главни пътища.
(6) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарномедицински изисквания за отглеждане на съответния вид животни.
Чл.7 Забранява се отглеждането на пчелни семейства в град Ивайловград и в населените места на територията на Община Ивайловград, извън реда регламентиран в Закона за пчеларството.
Чл.8 (1) Забранява се отглеждането и пашата на животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.
(2) В централната градска зона и градска зона 1 и 2 се забранява отглеждането на животни (впрегатен добитък, едри и дребни преживни животни, пчели и др.)

Чл.9 (1 ) Разрешава се:
1.1 В централна градска зона-1 отглеждането на животни в собствени парцели на:
кокошки носачки – 5 бр.; патици, пуйки и гъски до 3 бр.; зайци – 2 бр. майки и приплодите им;
1.2 Отглеждането на декоративни риби – без ограничения.

(2) В градска зона-2 се разрешава отглеждането в собствени парцели на:
2.1 Свине за угояване – 1бр.; кокошки носачки – 5 бр.; патици, пуйки, гъски до 5 бр.; зайци–2 бр. майки и приплодите им;
2.2 Отглеждане на декоративни риби – без ограничения;
2.3 Отглеждане на декоративни птици – след съгласуване и диагностично лечебно профилактично изследване от Районния ветеринарномедицински диагностичен център – Хасково.
(3) В градска зона-3, кв. „Лъджа” се разрешава:
3.1 Отглеждането на животни в собствени парцели по улица „Съединение” на кокошки носачки кокошки – 5 бр.; патици, пуйки и гъски до 3 бр.; зайци – 2 бр. майки и приплодите им.
3.2 За остналите улици на градска зона -3 на кв.Лъджа, птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – 50 бр.
3.3 Зайкини–майки – до 5 бр., заедно с приплодите им до 20 бр. и зайци за угояване до 20 бр.
3.4 Пчелни семейства – 5 бр., като отглеждането им става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в компетентната институция.
3.5 Свине за угояване – 2 бр.
3.6 Отглеждането на птици на открито – до 30 бр.

(4) В ЗОНА-2, 3 – Селищни зони се разрешава отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията на чл.1 от Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания (ДВ бр. 41/19.05.2006 г., посл. изм. ДВ бр. 50/02.07.2010 г.) с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от ВМС и отглеждането им е под негов контрол.
4.1. Впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри, волове) не повече от 2 броя с приплодите им до 2 годишна възраст.
4.2. Едри преживни животни – крави до 2 броя с приплодите им до 2-годишна възраст и телета за угояване до 2 бр.
4.3. Овце и кози – до 5 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст и шилета до 10 броя.
4.4. Свине за угояване – до 2 броя.
4.5. Птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – 50 броя.
4.6. Зайкини–майки – до 5 броя с приплодите им до 2-месечна възраст, зайци за угояване – до 20 броя.
4.7. Пчелни семейства – 5 броя, като отглеждането им става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в компетентната институция.
(5) В ЗОНА-4 се разрешава отглеждането на всякакъв вид животни, без ограничения в броя и вида посочени в раздел ІІІ, чл.4 от Наредбата, с разрешение на съответните административни и специализирани органи (ОДБХ, РИОСВ и др.) и други подзаконови нормативни актове.

ГЛАВА V

РЕД И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

Чл.10 (1) Собствениците на животни регистрират по кметства вида, пола и броя на притежаваните от тях едри преживни и еднокопитни животни и настъпилите промени в числеността им в срок до 3 (три) работни дни за новозакупените животни и до 7 дни за новородените животни.
(2) Кметовете и кметските наместници по места изготвят и водят регистър на всички домашни животни, списък с имената на стопаните и броя на отглежданите животни, идентифицирани с ушни марки. Списък с броя на притежаваните животни в кметството се представя ежегодно до 31 януари на календарната година в Общината.
(3) Изготвят и издават удостоверение за собственост на домашни животни, като всеки собственик попълва декларация за това, че е запознат със задълженията си по настоящата наредба.
Таксата за издаване на удостоверение за собственост е /три/ лева и е еднократна.
Таксата за регистрация е /три/ лева и се заплаща в едномесечен срок от придобиването на животните.

ГЛАВА VІ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ЛИЦА ОТ ДРУГИ ОБЩИНИ

Чл.11 (1) Лицата от други общини, желаещи да отглеждат животни в община Ивайловград, задължително трябва да са адресно регистрирани в населеното място.
(2) Отглеждането на животни да се извършва съгласно изискванията на чл.9, ал.5 от Наредбата, на терени и парцели извън зони 1, 2, 3. Това са зони извън регулация, със статут на зони за отглеждане на животни.
(3) Животновъдните обекти се регистрират от техните собственици във ветеринарномедицинската служба, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3.1 Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни.
3.2 Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.

(4) Животните да се отглеждат в специални за целта помещения, отговарящи на зоохигиенните, санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.

(5) Съгласно закона за ветеринарномедицинската дейност тези собственици на животни са длъжни да декларират в кметствата вида, пола и броя на животните си в срок от 3 дни след покупката или 7 дни от раждането им.

ГЛАВА VІІ

СТОПАНСКИ СГРАДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ. РЕГИСТРИРАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Чл.12 Поставяеми стопанските постройки по смисъла на ЗУТ със селскостопанско предназначение се поставят с разрешение за поставяне от общината, съгласно определените норми, както следва:
1. Три метра (3м) от дворищно-регулационна линия при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.
2. Шест метра (6м) от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).
4. На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини и болнични заведения.

Чл.13 (1) Стопанските сгради със селскостопанско значение трябва да се строят с разрешение за строеж от Общината, като се разполагат и оборудват, така че да отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, както и на условията съгласно чл. 44 и чл. 45 от Закона за устройството на територията (ЗУТ).
1.1 Три метра от дворната регулационно линия, при условия, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел.
1.2 Шест метра от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.
1.3 При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариална заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).
1.4 Складирането на отпадъци от животновъдната дейност в собствените парцели на не по-малко от три метра от жилищните сгради и имотните граници на определено за това място.
1.5 На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини и болнични заведения.
Чл.14 (1) Домакинствата, които отглеждат животни, следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията в чл.13, ал.1, т.4 от Наредбата.
(2) Ежедневно се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.
(3) Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се извозват извън границите на парцела от собственика на животни на определени за целта торища.
(4) Отглеждането на птици и зайци в града да се извърши само при кафезни условия или птичарници и зайчарници.
(5) Собствениците са задължени ежемесечно да дезакаризират животните и помещенията и помещенията, в които ги отглеждат.
Чл.15 Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните определен в чл. 9, ал. 4 и да определят със заповед маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за паша.
Чл.16 (1) Събирането на животните да се осъществява извън границите на населените места. Местата за събиране на животните се определя със заповед на кмета, кметски наместник на населеното място.
(2) Придвижването на животни на територията на община Ивайловград става само по маршрути, определени от Общинска администрация, кметовете и кметските наместници на селата.
(3) Ако придвижването на животни по улиците на населеното място е свързано с дефекация, собственикът на животни или пастира на стадото е длъжен да почисти замърсеното място.
Чл.17 Кметът или кметският наместник на съответното населено място определят със заповед местата за депониране на тора в торища, когато това се прави извън личния двор за организирано временно съхранение на оборския тор, след съгласуване с РИОСВ и ОДБХ и при спазване изискванията на правилата за добри земеделски практики.
Чл.18 В районите на всяко кметство и града да се изградят и поддържат трупосъбирателни ями.
Чл.19 Забранява се пускането и преминаването на животни през сметища и торища, както и изхранването им с нестерилизирани продукти от животински произход.
Чл.20 Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлени фонд, за паша в горите и земите в общинския горски фонд по годишен план, съгласуван с Държавно лесничейство и утвърден от Регионално управление на горите.
Чл.21 (1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извънрегулационните граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:
1.1 Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини. Регистрацията се извършва от кмета и кметския наместник в селата, а в гр. Ивайловград от мл. експерт ”Земеделие”.
1.2 Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т.1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
1.3 В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот. При наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
2.1 Разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения.
2.2 Територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини.

За регистрацията на пчели и пчелни семейства се заплаща такса 5,00 лв. съгласно чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.

ГЛАВА VІІІ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл.22 (1) Всеки собственик на домашен любимец е длъжен:
1.1 да му осигурява условията, грижите и внимание, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му;
1.2 да осигури условия за отглеждане на домашния любимец, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното;
1.3 да не оставя на обществени места домашния любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му, както и да не допуска нарушаването на обществения ред от животното;
1.4 да води животното винаги с повод и с намордник.

Чл.23 (1) Регистрация на животни домашни любимци.
Собствениците на домашни кучета ги регистрират в общинска ветеринарна служба.
Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират непосредствено след придобиването им в 10-дневен срок от придобиването на кучето.
В кметствата по местоживеене по селата се създават регистри на домашни кучета.
Регистрацията на кучета е двустепенна.
(2) Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от частно практикуващ ветеринарен лекар по реда, определен в Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

(3) Административната регистрация се извършва от гл. инспектор ”Екология и озеленяване” в дирекция Т С У Община Ивайловград, след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса. Годишната такса за регистрация на куче за града е в размер, определен в Раздел VІІІ, чл. 45 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград и се заплаща в срок до 31 март на настоящата година или заедно с документите за регистрация на новородено.

(4) Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция” Управление на човешките ресурси и административно обслужване” в община Ивайловград.

(5) В регистъра се попълва ветеринарномедицински паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и номера на получения идентификационен паспорт.

(6 (6) Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ) и др.

Чл.24. Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета използвани от БЧК;
4. кастрирани кучета;
5. ловни кучета.

ГЛАВА ІХ

АДМИНИСТРАТИВНО–НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 Контролът по изпълнението на Наредбата се упражнява от Кмета на Община Ивайловград и чрез упълномощените от него лица от Общинска администрация:
 кметове и кметски наместници на селата;
 гл. инспектор „Екология и озеленяване”;
 мл. експерт „Земеделие”;
 органите на РУП – Ивайловград.

Чл.26 В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.
(1) За констатирани нарушения по Наредбата, както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл. 37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа на които съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се издават наказателни постановления от Кмета на Общината или негов заместник.
(2) ЛЛицата по чл.25 извършват проверки, в т. ч. и по сигнали и жалби на граждани, като за целта могат д да бъдат канени и представители на РВМС, РЗИ, РИОСВ, РУП- Ивайловград и др.
(2) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Чл.27 За констатирани нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание „ глоба”, както следва:
(1) За нарушаване на разпоредбите на чл.9, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 от настоящата Наредба – глоба в размер от 150 до 500 лева.
(2) За нарушения на чл. 23, ал. 3 от Наредбата – глоба в размер на 50 лв.
(3) След писмено уведомление от Общината, за това че собственикът на кучета не го е регистрирал в 10-дневен срок от придобиването му и при неизпълнение на това се наказва с глоба в размер на 150 лв.
(4) При повторни нарушения на чл.23, ал.3 се налага глоба от 150 до 250 лв.
(5) Когато собственик не изпълни предписания по чл.23 в посочения срок се наказва в размер на 50 лв.
Чл. 29 Наказателните постановления се издава по реда на ЗАНН от Кмета на Общината.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и приета с Решение № …., Протокол № … от заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на …..2012 г. и влиза в сила в шестмесечен срок от приемането й.
След влизането в сила на настоящата Наредба, собствениците на животни на територията на община Ивайловград да се запознаят със съдържанието й, за което е необходимо да подпишат декларация.
§2 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Ивайловград.

3 thoughts on “5 кокошки и 1 прасе в Ивайловград”

    • Ааааааааааа, бях го забравил :mhihi: УНИКАЛНО ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ ❗ ❗ ❗ Направо казвай какво да те черпя :mhihi:

      Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.