Интегриран план за развитие на Ивайловград?

интегриран план за развитие на ивайловград, ивайловград, план, развитиеПо-долу може да откриете стратегическата рамка на интегрираният план за развитие на Ивайловград, но преди да я прочетете, един малък коментар от мен.

Разгледах рамката на този т.нар план, като я прочетох няколко пъти и имам доста чуденки. Например, не мога да разбера, защо най-важните мерки – „Мерки в зони с потенциал за икономическо развитие“, са по-слабо засегнати от да кажем някакви щуротии от рода на „Мерки за превенция на риска“? Все си мисля, че най-важното за Ивайловград е да има работа за хората, т.е. по някакъв начин да се създадат привлекателни условия за бизнеса, а останалото ще дойде след това!

Също така чета разни странни неща като газификация, подлези и системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС, като например механични/хидравлични/ел.прегради недопускащи достъп на МПС в пешеходните зони, които ми се струват преписани от някъде, особено като се има предвид, че се отнасят за Ивайловград, та се пуля като олигофрен? Аз ли не разбирам, или ще правят подлози в Ивайловград? Щото няма да се учудя, като се има предвид, че предните управляващи направиха кръгово на Колибаря. Та или са преписвали този план от няколко страници половин година, или не са преписвали и наистина смятат да правят подлези и има газоснабдяване в Ивайловград?

Всъщност, спирам да се чудя и ви публикувам плана, да го прочетете и коментирате. В червено са нещата, които на мен са ми малко странни и хич не смятам, че са приоритет:

==============================================================================

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Ивайловград

I. Визия за развитие град Ивайловград 2020 г. – Модерен град, предлагащ уникални туристически изживявания, екологично земеделие и достоен живот на своите граждани!”

II. Приоритети на ИПГВР:
Приоритет 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие:

 • Инвестиционен приоритет 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор
 • Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската среда
 • Инвестиционен приоритет 3: Подобряване на икономическата активност, чрез възстановяване и създаване на зони с потенциал за икономическо развитие.
 • Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността.
 • Инвестиционен приоритет 5: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Приоритет 2: Развитие на устойчив туристически продукт:

 • Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

Приоритет 3: Превенция на риска:

 • Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията.

Приоритет 4: Институционална устойчивост:

 • Инвестиционен приоритет 1: Укрепване и повишаване на административния капацитет.

III. Специфичните цели на ИПГВР:

 1. Специфична Цел 1. Намаляване на енергийната зависимост на обществения и жилищен сграден фонд, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване, както и многофамилни жилищни сгради.
 2. Специфична Цел 2.Изграждане на неповторима идентичност, достъпна, зелена, защитена, хармонична и предлагаща еколосъобразни и ниско-въглеродни алтернативи за придвижване физическа и жизнена градска среда за всички хора (вкл. хората в неравностойно положение).
 3. Специфична Цел 3. Създаване на условия за развитие на екологично чисти производства и съпътстващи услуги;
 4. Специфична Цел 4. Подобряване на достъпа до основни услуги за хора в неравностойно положение и всички хора чрез интервенции в обновяване на сградния фонд за обществено обслужване (образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна инфраструктура)
 5. Специфична Цел 5.Засилване на туристическия потенциал на града, чрез създаване на предпоставки за подобряване на достъп до културно-историческо наследство и културния живот;
 6. Специфична Цел 6. Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на обществения ред в гр. Ивайловград, посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните услуги.
 7. Специфична Цел  7: Превенция на риска от свлачища

IV. Мерки и проекти

1. Мерки за енергийна ефективност:

 • Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, като например: ремонт на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградата;
 • Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация като например: ремонт на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградите, ремонт и реконструкция на вътрешните помещения в сградите, санитарни възли;
 • Дейности по конструктивно укрепване на многофамилните жилищни сгради и административните сгради на държавната и общинска администрация;
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради и административни сгради на държавната и общинска администрация, включващи например топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • Предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в многофамилни жилищни сгради;
 • Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

2. Мерки за модернизиране на градската среда:

 • Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане, изграждане и ремонт на обществени тоалетни ;
 • Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда, като пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.;
 • Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги;
 • Инсталиране на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като например поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.;
 • Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС, като например механични/хидравлични/ел.прегради недопускащи достъп на МПС в пешеходните зони, но спускащи се при подаден сигнал от линейка, пожарна, полицейски автомобил, автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на други автомобили (например на доставчици на магазини и др.) в точно регламентирани часове в които е позволен достъп, връзка на системата със системата за видео наблюдение и т.н ;
 • Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, в които е разположена общинската администрация;

3. Мерки в зони с потенциал за икономическо развитие:

 • Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство/ развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, като например комуникационна свързаност, строителство/ реконструкция/ рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, електроснабдяване, публично осветление, връзки към главната газоснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и информационни табели, охранителни системи до или в рамките на бизнес зоните и терените и др. в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР;
 • Строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на бизнес и индустриални зони в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР, в т. ч. и на сгради;
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили на работещите в зоните с потенциал за икономическо развитие;
 • Обследвания за енергийна ефективност, конструктивни обследвания на горепосочените сгради;
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради;

4. Мерки за образователна инфраструктура:

 • Строителство, реконструкция и ремонт на общински образователни институции“ , като например детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, общежития, интернет връзки), включително прилежащото дворно място;
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградния фонд.
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

5. Мерки в социална, спортна и културна инфраструктура:

a) Социална инфраструктура:

 • Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в които да бъдат настанени представители на целевата група;
 • Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания извън държавната политика за деинтитуционализация – дневни центрове, приюти, кризисни центрове, социални общежития и др, включително прилежащото дворно място,.
 • Основен ремонт/реконструкция/ изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца извън държавната политика за деинтитуционализация – центрове за работа с деца на улицата, кризисни центрове, дневни центрове, консултативни центрове и др., включително прилежащото дворно място;
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;

b) Културна инфраструктура:

 • Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане например на културни центрове, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот, включително прилежащото дворно място;

6. Мерки за развитие на туризма:

 • Развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и световно значение, като например възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.; в т. ч. възстановяване, опазване, експониране, реставрация и реконструкция на религиозни обекти с национално и световно значение, включително и дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащите пространства.
 • Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
 • Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
 • Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).
 • Подпомагане развитието на регионален продукт и пазарната информация, като регионален маркетинг и изследвания на влиянието, регионални проучвания на посетителите, разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристическия продукт, разработване на туристически пакети, рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия за туристическия продукт,и др. включително и за финансираните обекти на културното и природно наследство – природни, културни и исторически атракции;
 • Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.
 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, втори на пътеводители, журналисти;
 • Информиране на обществеността включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно природното и културно наследство и неговото опазване и съхранение.
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • Обследвания за енергийна ефективност на горепосочените сгради.
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното и природно наследство и съпътстващата инфраструктура.

7. Мерки за превенция на риска:

 • Инфраструктурни мерки за укрепване, ограничаване и предотвратяване на свлачищни, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни геодинамични процеси;
 • Проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия може да включва повърхностна обработка на свлачищата, планиране, водозащита, дрениране, подпиране на свлачищата, укрепването им с подпорни конструкции и др. дейности съгласно Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.
 • Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището;
 • Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина ( например хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището;
 • Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (например окопи, канавки, дренажни ребра и др.);
 • Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи например преоткосиране, повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.);
 • Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.
 • Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса;
 • Изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки;

8. Мерки за институционална устойчивост:

 • Предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ИПГВР;
 • Доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система (хардуер и софтуер) и на офис оборудване, необходимо за управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ИПГВР;
 • Обучение на персонала на администрацията (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и опит и др.);
 • Подкрепа за подготовката на документи за следващия програмен период (консултации, проучвания, наръчници и др.)
 • Разработване и изпълнение на програми за обучение (наемане на експерти, организиране на обучения, обучителни материали и др.) за улесняване на изпълнението на ИПГВР;
 • Осигуряване на подкрепа за подготовката на проектите за финансиране в рамките на ИПГВР;

12 thoughts on “Интегриран план за развитие на Ивайловград?”

 1. Глупотевщината е турбо яка!
  Явно всичко започва с “избора” на въпросната фирма «Обединение за Ивайловград 2020”.
  На първо четене честито на пешеходците 🙂
  Като няма тротоари…. “подлези, надлези и мостове за пешеходци” 😀
  Мерси боку «Обединение за Ивайловград 2020″ и от “подлези, надлези и мостове за пешеходци и от велосипедистите”
  Пешеходци не останаха ве айванколууу.

  Reply
 2. Колко пари са взели златиловите обединения да го напишат това? Сега като ни интегрират и развият ще цъфнем и ще вържем. Цялата Мара втасала че освен мостове и деца ще ни направят точно като в ония виц за бай Тошо.
  Тодор Живков посетил едно селце с река и провел следния разговор с местните:
  -Тук другари ще построим мост!
  -За какво ни е мост?
  -За да има път до училището!
  -Ама ние нямаме училище.
  -И училище ще ви направим!
  -Ама ние в село нямаме деца.
  -И деца ще ви направим другари!
  честит план другари.

  Reply
 3. Този т.нар. план много ми прилича на една от многобройните тъпи /то традиция / реклами по телевизията :
  ” Вие имате нужда от нормален за живеене Ивайловград ?
  Община Ивайловград е решението на Вашите проблеми :
  действие 1 – в общината си увеличаваме заплатите;
  действие 2 – хвърляме прах в очите на хората с т. нар план / ИПГВР/,че много работим ;
  действие 3 – обвиняваме Танев , че е виновен за всички злини /не,че не е вярно /, а всъщност всички сме от един дол дренки – мислим само за себе си , а ивайловградчани да го ду…;
  Изберете “интелигентните ” решения за вашия град ! “

  Reply
 4. Copy/Paste e плагиатство. От тук копирано, от там довлачено… Гугъл всичко показва. Копираш, слагаш У кавички и “Щрак, Марийке, на портрет”. Всъщност, кое трябва да ни учудва?! Така е било, така и ще бъде. “Камък да стисне, вода да пусне”-ефектът е само в народните приказки. Уви! Неприложим е сред хората у наше кметство. Винаги е бил такъв като се замисля. Стана като младежката ивайловградска организация… от Казанлък… Като “оригиналните” идеи за празнична украса в града.. взаимствани от София, Стара Загора и пр. Когато не сложиш референции на края, се счита за интелектуална кражба. А когато дори не си направиш труда да го прочетеш и преправиш, за да е съвместимо с конкретния случай, става смешно с елементи на трагично. Have a nice day!

  Reply
 5. Само да добавя, че и преди години имаше някакви други планове за развитие на Ивайловград, от които нищо не излезе, ама поне бяха по-кадърно написани:

  http://ivailovgrad.com/2011/06/21/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/

  Reply
 6. Даа, copy/paste е голяма работа 😀 Поне да го бяха редактирали като са го копирали…

  Reply
 7. “Един призрак броди из Европа” /по – точно – в най югоизточна Европа/ – призракът на Детският комплекс /Ивайловград/ !
  Има ли го – няма ли го ?!
  Защото тука го има : http://www.ivaylovgrad.org/index.php/news1/1511-2014-06-27-13-45-06
  А тука – го няма : http://ivailovgrad.com/2012/04/27/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB/
  Ха сега , де !

  Reply
 8. Такъв велик интегриран план за развитие на Ивайловград ще бъде непълен без “Проект по трансгранично сътрудничество България – Турция” /виж официалния саит на общината/. В него собщават ,че /цитирам/:
  “В проекта са заложени различни дейности: ремонт и обновяване на сградата на Детския комплекс в Ивайловград; закупуване на оборудване и обзавеждане на Детския комплекс. Резултатите от проекта са благоустроен и оборудван Детски комплекс за нуждите на младите хора…”
  Зададох въпрос на чичко Гугъл :”-ДВ Детски комплекс Ивайловград ” и той ми отговори :
  – Детски комплекс Ивайловград е закрит със заповед № РД-14-116 от 12 юли 2012 на министерството на образованието ” по мотивирано предложение на кмета на Община Ивайловград” ,публикувано в ДВ – бр.56 от 27.07.2012 г.(интересно е какви са били “мотивите”)
  Още по- интересно е къде ще отидат парите – около 830 000 лева , след като обекта , за когото са “наречени” вече не съществува !?
  Не ми се ще да мисля , че ще отидат за санирането (скоро започнато) на някои къщи , на които преди известно време бяха изградени закрити тераси и бяха обзаведени по последна мода в стил селско парвеню .
  Пък и някои председатели вече водят в класацията …

  Reply
 9. Прави ми впечатление, че сред коментарите по статиите в този сайт госпожа кметицата се включва изключително когато някой ѝ нанесе директна лична обида, нещо се опита да я засегне, etc… Ами нека да пробвам.Засягам я лично и се надявам да се включи и тук и да вземе да отговаря на питанията и чуденията на простолюдието, писна ми само във фейсбук да ѝ чета мазнословията по повод тия и ония гости на града, тая и оная сватба на Армира и не знам си кои парцали, омотани около дърветата през март. Така оставам с впечатление, че родният ми град е цъфнал и вързал, а то май-май не било точно така, не знам какво мисли по въпроса обществото. Та?

  Reply
  • Ха-ха , хареса ми класификацията “мазнословия ” , която всъщност характеризира на 99, 99 % дейността на т.нар. общинари и в частност – на кметицата !
   Аз бих допълнил малко , за да се получи “мазно-празнословия” (празни приказки , ама мазни ! ) и тогава общинската характеристика ще е вярна на 100 % !

   Reply
 10. Г- жо кмет , свършиха ли парите на банка “Пробуда” (за където тази година има заделени от общинския бюджет 100 /сто/ хиляди лева) , та взехте да вадите и мъртъвците от гроба ?!
  Малко ли ви се стори подигравката с Детски комплекс преди две години , когато с такава слонска упоритост го закрихте , та сега взехте да му ровите кокалите ?!
  Или когато става дума за ПАРИ , всички нравствени категории се изключват ( който ги има ) ?!
  Това с “мъртвите души” – ЗАУЧЕНО ПОЛОЖЕНИЕ от ИЗБОРИТЕ ли е още , или , който може – го може ?
  ” …благоустроен и оборудван Детски комплекс за нуждите на младите хора…” ( виж общинския сайт)- ах тез пусти ПАРИ -доста умопомрачително и халюциногенно въздействие имали .

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.