Да помогнем на местния бизнес в Ивайловград

Велоалея, Лъджа, ИвайловградЕдно от нещата, които ме накараха да се включа в местните избори в община Ивайловград е това, че не виждам достатъчно прозрачност при определянето на изпълнителите на много от поръчките. Особено при тези, където ЗОП позволява местните власти да не се придържат към Глава осма – КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ и т.н. Т.е., където законът позволява дадени общински средства да се разходват по-свободно и има възможност да се избира изпълнител, който да е местна фирма, или такава фирма, която да има представителство в община Ивайловград!

Та тази статия няма да е дълга, като ще оставя на всеки от вас да си зададе и отговори на различни въпроси, и само ще кажа – държа, всяко нещо, което законът и ситуацията позволяват да бъде изпълнено от местна фирма, качествено и в срок, да се изпълнява от такава! Било то строеж, извършване на ремонт, доставка на оборудване, или предоставяне услуги!

Факт е, че хората следват капитала! Навсякъде, в цял свят! Когато даваме пари на чужди фирми от други общини, нормално е хората в трудоспособна възраст да напускат Ивайловград, в търсене на възможности и препитание. Замислете се, че оставяйки възможно най-голяма част от средствата в икономиката на община Ивайловград, ние ще стимулираме косвено останалата част от бизнеса. Защото парите получени например за даден ремонт, ще бъдат изхарчени в местния ресторант, магазин, автомобилен сервиз и т.н. Това важи, както за общинската администрация, така и за гражданите! Ако ние не стимулираме местната икономика, тогава кой?

 

———————————————————————————————————————————————-

 

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Обекти и субекти на обществени поръчки

Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:

 1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
 2. предоставянето на услуги;
 3. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) строителството, включително:

а) изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;

б) изпълнение или проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и монтажни работи по приложение № 1;

в) изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.

 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС:

 1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство – по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 1 650 000 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект – по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 132 000 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:

 1. за строителство – равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
 2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 имат следните стойности без ДДС:

 1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство – по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект – по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 132 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45в, ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма “а” при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:

 1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство – от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 670 000 до 1 650 000 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги – от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 66 000 до 132 000 лв.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма “а” при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:

 1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство – под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – под 670 000 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги – под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – под 66 000 лв.;
 3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за конкурс за проект – под 66 000 лв.

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

(7) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма “а” при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор.

 

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.

(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 391 160 лв.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.

 

1 thought on “Да помогнем на местния бизнес в Ивайловград”

 1. Бай Тошо е жив видели са го у Ламбух 6/6 🙂
  Най харесвания съветник!
  Гласувахте роби!

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.